Allmänna villkor

Vid anlitande av LR Advokater gäller följande allmänna villkor.

 

2018-01-01

 

Dessa allmänna villkor och förhållanden gäller vid anlitande av LR Advokater.

 

Vi på LR Advokater har tagit fram dessa Allmänna villkor för att de ska utgöra grunden för ett gott samarbete mellan dig som Klient och oss på LR Advokater. Vår ambition är att alltid leverera juridisk rådgivning av högsta kvalitet.Vi rekommenderar att du alltid tar dig tid att läsa igenom dessa Allmänna villkor. Har du några frågor om innebörden av dessa Allmänna villkor är du alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på LR Advokater.

 

 1. Dessa Allmänna villkor gäller för all juridisk rådgivning och alla juridiska tjänster som LR Advokater tillhandahåller dig som Klient. Genom att anlita LR Advokater godkänner du som Klient dessa Allmänna villkor i sin helhet. Eventuella avvikelser från de Allmänna villkoren ska avtalas skriftligen LR Advokater förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa Allmänna villkor. Ändringar i dessa Allmänna villkor gäller endast för uppdrag som inletts efter den nya versionen av Allmänna villkor publicerats.
 2. Vi arbetar i team för att erbjuda er den sakkunskap och de resurser som krävs i varje enskilt uppdrag. I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen av våra tjänster samt om vilka personer som ska arbeta med uppdraget. Omfattningen kan därefter ändras, ökas eller minskas och vi kan komma att behöva byta personer i teamet.
 3. Vi strävar efter att tillhandahålla juridiska tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med er. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse er med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt och liknande skatter, vilka kommer att debiteras enligt lag i den relevanta jurisdiktionen.Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom (a) nedlagd tid, (b) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (c) de värden som uppdraget rör, (d) eventuella risker för Advokatbyrån, (e) tidspress och (f) uppnått resultat.Regelbundna fakturor är ett bra sätt att hålla er informerad om de arvoden som uppkommit och att undvika negativa överraskningar vid slutet av ett uppdrag. Om inte annat avtalas fakturerar vi er månadsvis. Vi kan också tillhandahålla regelbunden aktuell information om upplupna arvoden.Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 15 dagar efter fakturadatum.
 4. Finns det mer än en (1) Klient till ett uppdrag svarar Klienterna solidariskt för betalningen av fakturerat belopp.

 5. På begäran av Klienten ska LR Advokater göra en grov uppskattning av kostnaderna för ett uppdrag om inte annat uttryckligen anges skriftligen. En sådan uppskattning innebär inte ett fast pris och slutpriset kan justeras betydligt utifrån uppdragets karaktär och omfattning.

  Avser uppdraget en tvist kan en eventuell rättsskyddsförsäkring täcka hela eller delar av kostnaden för dig som Klient och din motpart. Oavsett försäkringsvillkorens lydelse och beslut fattade av försäkringsbolaget är du som Klient skyldig att till fullo betala fakturor från LR Advokater.

 6. Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner ni ger oss. Därför kan ni inte förlita er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Om vi inte avtalar något annat omfattar vår rådgivning i ett specikt uppdrag varken skatt eller möjliga skattekonsekvenser. Vår rådgivning omfattar rättsliga frågor i det speci ka uppdraget och i den mån vi uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än rättsliga tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa därav.
 7. Vår rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall.
 8. Vi har ett omfattande nätverk av andra rådgivare i Spanien och utomlands och bistår er gärna med att finna och instruera andra rådgivare i särskilda frågor.
 9. LR Advokater och anlitad personal har alltid tystnadsplikt för vad han eller hon kan komma att känna till rörande specifika ärenden mot tredje man.
 10. Du som Klient är skyldig att iaktta sekretess avseende affärsspecifik information om LR Advokater som du fått kännedom om under uppdraget och som inte är allmänt känd.
 11. Om du som Klient inte lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med dig och dina företrädare per e-post och internet även om det kan innebära säkerhets- eller sekretessrisker.
 12. När ett uppdrag eller arbetsresultat blivit allmänt känt får vi i LR Advokaters marknadsföring kortfattat lämna allmänt hållen information om vårt deltagande i uppdraget och andra allmänt kända uppgifter. Exempel på sådan marknadsföring är som referens på vår hemsida eller i offert och fakturaunderlag.
 13. Du som Klient kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att begära att vi frånträder uppdraget. Begär du att vi ska frånträda oss uppdraget är du skyldig att erlägga betalning för de tjänster som vi har utfört fram till dess att begäran om frånträde är LR Advokater till handa.
 14. Genom att anlita LR Advokater för ett uppdrag samtycker du som Klient till att personuppgifter som lämnats, avseende företrädare för dig och eventuella ägare, kommer lagras och behandlas. Lagrade personuppgifter får inte användas för ett annat ändamål än att fullgöra LR Advokaters förpliktelser enligt uppdraget samt skyldigheter enligt lagstiftning.
 15. Om du som Klient vill framföra ett klagomål om en juridisk tjänst som LR Advokater tillhandahållit ska du utan oskäligt dröjsmål vända dig direkt till den jurist som ansvarar för uppdragets genomförande.
 16. LR Advokater ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av felaktigheter i information eller uppdragsbeskrivning från Klienten.
 17. Spansk rätt ska tillämpas vid tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor, uppdragsbekräftelse, uppdragsavtal, våra tjänster och vår rådgivning.

  Tvist med anledning av dessa Allmänna villkor, uppdragsbekräftelse, uppdragsavtal, våra tjänster och vår rådgivning ska i första hand lösas genom medling. Kan överenskommelse ej nås skall behörig domstol vara domstolen i San Bartolome de Tirajana, Gran Canaria, Spanien.