Förmånsbeskattning om bolaget äger fritidshus eller båt

Förmånsbeskattning om bolaget äger fritidshus eller båt

Förmånsbeskattning av fritidshus och båtar är återkommande frågor bland fåmansföretagare, inte minst eftersom skattekonsekvenserna i vissa fall kan bli kännbara vid Skatteverkets granskning. Att redan dispositionsrätten skall beskattas fastställdes för ett antal år sedan av högsta förvaltningsdomstolen. Värt att undersöka för alla fåmansföretagare som har funderingar på att låta bolaget investera i kapitaltillgångar som inte direkt har anknytning till aktuell verksamhet är att titta på om förmånsbeskattningsreglerna kan appliceras eller inte. Om så är fallet, hur skall värderingen göras? I vilka situationer blir det inte aktuellt med förmånsbeskattning? Hur undviker man förmånsbeskattning?

Vi hjälper kunder med dessa frågor oavsett om det gäller investering i fritidshus, fritidsbåtar eller annan kapitaltillgång i Sverige eller utomlands.

Redan dispositionsrätt leder till beskattning

Skatteverket har en mycket strikt tillämpning av beskattningsreglerna när aktiebolag köpt in tillgångar som i en del fall avviker från bolagets normala verksamhet, det må vara fråga om sportbil, motorcykel, motorbåt, segelbåt eller fritidshus. År 2003 fastställde högsta skattedomstolen (dåvarande Regeringsrätten) att redan dispositionsrätten, det vill säga möjligheten att kunna disponera/använda tillgången skulle medföra att förmånsbeskattning skulle bli aktuellt rörande fritidshus. Dessa regler gäller dock inte enbart fritidshus utan de kan tillämpas för all egendom som köpts in som tidigare träffades av de så kallade stoppreglerna.

Värdering av dispositionsrätt

Vilka belopp skall man då beskattas för om Skatteverket bestämt att förmånsbeskattning blir aktuellt? Enligt inkomstskattelagen gäller att förmåner skall värderas till marknadsvärdet och med det avses det pris man skulle ha fått betala på orten om man köpt varan, tjänsten, användandet mot betalning.

Värderingen görs av Skatteverket och det är inte i alla fall helt klart hur värderingen skall göras, särskilt i de fall det saknas jämförelsedata på orten.

Moms

Skall förmånsbeskattning tillämpas blir det även fråga om moms för användande, uttagsmoms. Momsen skall då redovisas utifrån den faktiska användningen.

Skattetillägg

Blir det skattetillägg om jag inte har redovisat privat nyttjande av bolagets tillgång? Risken för detta är mycket stor vid en granskning om inte någon som helst upplysning lämnats till Skattekontoret rörande det förhållande att bolaget innehar en kapitaltillgång som nyttjats av bolagets företrädare. Genom ett öppet yrkande eliminerar man den risken.